Helene Møller Jensen (HMS)
Indkøbsansvarlig, Favrskov Kommune
11:22:33 CET

Step 4/6

ESPD

Felter markeret med * er obligatoriske

Gem som kladde

Del VI: Afslut

Afsluttende erklæringer

Undertegnede erklærer udtrykkeligt, at de oplysninger, der er anført ovenfor, er nøjagtige og korrekte, og at de er blevet afgivet i fuldt kendskab til konsekvenserne af at afgive urigtige oplysninger.
Undertegnede erklærer udtrykkeligt straks og på anmodning herom at kunne fremlægge de certifikater og andre former for dokumentation, som der henvises til, undtagen når:

a) den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed har mulighed for at skaffe de pågældende supplerende dokumenter direkte via en national database i en medlemsstat, hvis denne stilles gratis til rådighed (på betingelse af, at den økonomiske aktør har fremlagt de oplysninger (websted, udstedende myndighed eller organ, dokumentationens nøjagtige reference), der er nødvendige for, at den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed kan gøre dette. Hvis det kræves, skal der også gives samtykke til en sådan adgang), eller

b) den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed allerede senest den 18. oktober 2018 (afhængigt af den nationale gennemførelse af artikel 59, stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2014/24/EU) er i besiddelse af de pågældende dokumenter.

Undertegnede giver udtrykkeligt [angiv den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed som anført i del I, afsnit A] adgang til dokumentation til støtte for de oplysninger, som er blevet afgivet i [angiv den relevante del, det relevante afsnit, det eller de relevante punkter] i dette fælles europæiske udbudsdokument med henblik på [angiv udbudsproceduren: (kort beskrivelse, henvisning til Den Europæiske Unions Tidende, referencenummer)].

Dato, sted og, hvor det er påkrævet eller nødvendigt, underskrift(er):
(udfyldes af tilbudsgiver)

Underskrift

Skal ESPD erklæring skal underskrives?

Tidslinje

Udarbejdelse af
udbudsmateriale

Afventer
offentliggørelse

Tilbudsfase

Evalueringsfase

Tildelingsfase

Afsluttet

Tilbage Næste
1Generelt 2Ordregiver 3Beskrivelse 4ESPD 5Bilag 6Publicering