Michael Søndergaard Kristensen (MSK)
Key Account Manager, Merrild Kaffe
11:22:33 CET

Print Title

Print Subtitle Print

Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed

Indkøberens identitet og plysninger om udbudsproceduren

Officielt navn: Herståretmegetlangt firmanavn A/S
Land: Danmark
Titel: Herståretmegetlangt firmanavn A/S
Kort beskrivelse: Danmark
Sagsnr hos den ordregivende myndighed eller enhed: ABCD12345678

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

A. Oplysninger om den økonomiske aktør

Navn: Herståretmegetlangt firmanavn A/S
Adresse: Adresse 1234
Postnummer: 1234
By: Bynavn
Land: Danmark
E-mail: email@email.dk
Telefon: (+45) 12 34 56 78
Kontaktperson(er): Kontakt Person 1, Kontakt Person 2
CVR nr: 12345678
Evt webadresse: Skriv evt webadresse her
input value
input value
Indtast desuden de oplysninger, der mangler i del IV, afsnit A, B, C eller D, alt efter omstændighederne, dog KUN hvis der anmodes herom i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne
Input Value
Det sikres, at de andre berørte udfylder et særskilt ESPD.
input value
input value
input value
input value

Tilføjede repræsentanter

Fornavn Efternavn
Fødselsdato: dd/mm/yyyy Fødested: Bynavn
Gade/vej & nr: Adresse 12345 Postnr: 1234
Bynavn: Bynavn her Land: Danmark
E-mail: email@email.dk Telefon: (+45) 12345678
Stilling/Handler i egenskab af: Stillingsnavn her
Oplysninger om repræsentationen: -
Fornavn Efternavn
Fødselsdato: dd/mm/yyyy Fødested: Bynavn
Gade/vej & nr: Adresse 12345 Postnr: 1234
Bynavn: Bynavn her Land: Danmark
E-mail: email@email.dk Telefon: (+45) 12345678
Stilling/Handler i egenskab af: Stillingsnavn her
Oplysninger om repræsentationen: -

c. Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Input Value

D. Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

Input Value

Del III: Udelukkelsesgrunde

A. Grunde vedrørende straffedomme

I artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde:

Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value

B. Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

I artikel 57, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde:

Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
Danmark
DKK
16/04/2007
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Danmark
DKK
Input Value

C. Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet

I artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde

Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
Input Value
Input Value
-
Input Value
-
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
-
-
Input Value
Input Value
-
Input Value
Input Value
-
Input Value
Input Value
-
-

D. Rent nationale udelukkelsesgrunde

Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?

Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value

Del IV: Udvælgelseskriterier

Den økonomiske aktør skal kun afgive oplysningerne, hvis den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed i den relevante meddelelse eller i de udbudsdokumenter, der er omhandlet i meddelelsen, har oplyst, at de pågældende udvælgelseskriterier kræves opfyldt.

a. Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier

A. Egnethed

I artikel 58, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier

Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value

B. Økonomisk og finansiel formåen

I artikel 58, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier  

Grunde/angivelse
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
2005
6845
DKK
2005
8745
DKK
2005
8700
DKK
2005
6500
DKK
2005
3000
DKK
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
8456
DKK
2005
6845
DKK
2005
8745
DKK
2005
8700
DKK
2005
6500
DKK
2005
3000
DKK
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
8456
DKK
1987
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
8795
DKK
Input Value

C. Teknisk og faglig formåen

I artikel 58, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier  

Grunde/angivelse
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
Input Value
5624
DKK
16/05/1987
16/05/2000
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
5624
DKK
16/05/1987
16/05/2000
Input Value
Input Value
5624
DKK
16/05/1987
16/05/2000
Input Value
Input Value
5624
DKK
16/05/1987
16/05/2000
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
2006
651651
2006
651651
2006
651651
Input Value
Input Value
Input Value
2006
651651
2006
651651
2006
651651
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value

D. Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder

I artikel 62, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier

Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value
Input Value

Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere

Den økonomiske aktør skal kun afgive oplysningerne, hvis den ordregivende myndighed eller ordregivende enhed har præciseret, hvilke objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler der skal anvendes med henblik på at begrænse antallet af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud eller til dialog. Disse oplysninger, som kan ledsages af krav vedrørende, hvilke (typer) certifikater eller hvilke former for dokumentation - om nogen - der skal fremlægges, er fastsat i den relevante meddelelse eller i de udbudsdokumenter, der er omhandlet i meddelelsen. Kun for så vidt angår begrænsede udbud, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber:

Den økonomiske aktør erklærer, at:

Input Value
Input Value
Input Value
Input Value

Hvis nogle af disse certifikater eller andre former for dokumentation er tilgængelige i elektronisk form, angives det for hver enkelt:

Del VI: Afsluttende erklæringer

Undertegnede erklærer udtrykkeligt, at de oplysninger, der er anført i del II-V ovenfor, er nøjagtige og korrekte, og at de er blevet afgivet i fuldt kendskab til konsekvenserne af at afgive urigtige oplysninger.
Undertegnede erklærer udtrykkeligt straks og på anmodning herom at kunne fremlægge de certifikater og andre former for dokumentation, som der henvises til, undtagen når:

a) den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed har mulighed for at skaffe de pågældende supplerende dokumenter direkte via en national database i en medlemsstat, hvis denne stilles gratis til rådighed (på betingelse af, at den økonomiske aktør har fremlagt de oplysninger (websted, udstedende myndighed eller organ, dokumentationens nøjagtige reference), der er nødvendige for, at den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed kan gøre dette. Hvis det kræves, skal der også gives samtykke til en sådan adgang), eller

b) den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed allerede senest den 18. oktober 2018 (afhængigt af den nationale gennemførelse af artikel 59, stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2014/24/EU) er i besiddelse af de pågældende dokumenter.

Undertegnede giver udtrykkeligt [angiv den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed som anført i del I, afsnit A] adgang til dokumentation til støtte for de oplysninger, som er blevet afgivet i [angiv den relevante del, det relevante afsnit, det eller de relevante punkter] i dette fælles europæiske udbudsdokument med henblik på [angiv udbudsproceduren: (kort beskrivelse, henvisning til Den Europæiske Unions Tidende, referencenummer)].

Dato, sted og, hvor det er påkrævet eller nødvendigt, underskrift(er):

16/01/2017
Input Value
Documentname.pdf